Polityka plików cookies | Mienta blog

Polityka plików cookies

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.
Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych  do preferencji Czytelnika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Czytelnika  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Czytelnicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Czytelnika
Jakie pliki cookies są używane?
Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies:
 – sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Czytelnika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
– stałe – pozostają na urządzeniu czytelnika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Czytelnika.
Czy można usunąć pliki cookies?
Tak. Przeglądarki internetowe zwykle są ustawione na automatyczne przyjmowanie plików cookies, ale można zmienić ustawienia przeglądarki tak by ciasteczka były zablokowane. Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności bloga.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest Mateusz Kowalczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ KOWALCZYK STUDIO KOWAL, ul. Hieronima Dekutowskiego, nr 6, lok. 7, 39-400 Tarnobrzeg NIP: 9451972359, e-mail: sklep@mientablog.com, zwany dalej Administratorem.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Administratora usług w postaci realizacji Umów Sprzedaży lub Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja:
świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na zapewnieniu dostępu do zawartości Serwisu i Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
Zamówień składanych przez Klientów na Produkty oferowane przez Administratora oraz wykonywanie Umów Sprzedaży i obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
uzasadnionego interesu Administratora, promowanie produktów i usług administratora (marketing bezpośredni), prowadzenie analiz i analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Państwa dane nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa i obejmują: dane identyfikacyjne i teleadresowe osoby fizycznej oraz jej adres e-mail. Mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki, firmom windykacyjnym, firmom faktoringowym, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie takiej zgody, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży.

Polityka Prywatności
Informacje ogólne.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Państwa danych osobom nieupoważnionym.
Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu www.mientablog.com oraz Sklepu Internetowego mientablog.shoplo.com przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1- 88) (dalej: „RODO”).
Serwis www.mientablog.com oraz Sklep www.mientablog.shoplo.com realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
poprzez gromadzenie logów serwera www rejestrujących aktywności w serwisie/Sklepie.
Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach związanych z zawarciem i wykonywaniem Umów Sprzedaży.
Serwis oraz Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
2. Informacja o plikach cookies
Serwis i Sklep korzystają z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które w postaci informacji tekstowej przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu/Sklepu w tzw. przeglądarce internetowej, niezależnie od tego czy jest on Klientem Administratora.
Pliki cookies zbierają informacje, które zasadniczo nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre z tych informacji, w zależności od ich zawartości oraz sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretnym Użytkownikiem np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy składaniu Zamówień, a w tym wypadku zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do takich informacji zastosowanie znajdują postanowienia pkt 1 oraz Klauzuli informacyjnej wskazanej w pkt I.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
Umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu/Sklepu;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu i Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu/Sklepu
Przed korzystaniem z Serwisu lub Sklepu Użytkownik jest pytany o zgodę na korzystanie z cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub odpowiednio Sklepu. Zgoda na korzystanie z cookies może być w każdym czasie odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokona przed jej cofnięciem.
W przypadku braku zgody na korzystanie z Cookies wciąż na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zapisywać się pliki niezbędne do prawidłowego działania Serwisu lub Sklepu. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu/Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła tylko konkretnej przeglądarki.

3. Logi serwera
Informacje o niektórych aktywnościach i zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem lub Sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu/sklepu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
4. Czas przechowywania plików cookies
W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies mogą być one przechowywane przez czas wskazany w pkt I.7 Klauzuli Informacyjnej.
Zebrane przez pliki cookies dane osobowe Użytkowników niebędących Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych. Część tych danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik niebędący klientem miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony obowiązującymi przepisami prawa. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Pliki cookies niezbędne do wyświetlenia użytkownikowi poprawnej wersji strony i do przechowywania identyfikatora sesji Użytkownika wygasają po 1 dniu.
Pliki cookies potrzebne do wyświetlenia komunikatów w Serwisie lub Sklepie, sprawdzenia czy dane w przeglądarce użytkownika wymagają zaktualizowania oraz niezbędne do uruchomienia odpowiedniej wersji Serwisu lub Sklepu wygasają wraz z zamknięciem przeglądarki.
Pliki cookies tworzone w momencie zaakceptowania przez użytkownika korzystania przez stronę z plików cookie wygasają po 7 dniach, zaś pliki, które przechowują informację o kraju użytkownika, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP po 365 dniach.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu/Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu/Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu/Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie i Sklepie pliki cookie:
Google AdWords
Google Analytics
Facebook
Więcej informacji na temat plików cookies podmiotów wskazanych w ppkt 2) znajduje się w ich politykach prywatności.