REGULAMIN KONKURSU „Wygraj voucher na kurs w Akademii Nikona” | Mienta blog

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj voucher na kurs w Akademii Nikona”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj voucher na kurs w Akademii Nikona

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „Wygraj voucher na kurs w Akademii Nikona” oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj kurs w Akademii Nikona” (dalej: „Konkurs”).
 3. Organizatorem Konkursu jest Diana Kowalczyk., (dalej: „Organizator”).
 4. Organizator konkursu jest jednocześnie sponsorem nagród w konkursie.
 5. Koordynatorem Konkursu działającym na zlecenie Organizatora jest Nikon Europe B.V. (dalej: „Koordynator”).
 6. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem posta (zwany dalej: Post Konkursowy) umieszczonego na Instagramie @mientablog (dalej: „Strona Konkursowa”/ „Profil”), gdzie w bio znajduje się załączony link prowadzący do Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.
 7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.
 8. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 17.12.2021r. do dnia 31.05.2022., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 13.06.2022 r.
 9. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie.
 10. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie Konkursu.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
 12. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 13. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

 

 • 2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:
  1. jest osobą pełnoletnią;
  2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  3. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  5. posiada publiczny profil w serwisie Instagram;
  6. dokona zgłoszenia udziału w Konkursie.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie za pomocą Posta Konkursowego. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność oraz wykluczenie z udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego publicznego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani Koordynatora oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

 

 • 3 KOMISJA KONKURSOWA
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Koordynator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą 2 (słownie: dwie) osoby wskazane przez Koordynatora, tj. Diana Kowalczyk oraz przedstawiciel Nikona Jan Przybysz.
 3. Komisja spośród dokonanych zgłoszeń wybierze 1 zwycięzcę. Dokonując wyboru Komisja będzie kierować się kryterium kreatywności i najlepszym dopasowaniem przygotowanego materiału do zadania konkursowego.

 

 • 4 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  1. wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu co następuje poprzez prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do konkrsu;
  2. posiadać zweryfikowane i publiczne konto w serwisie Instagram (dalej: „Profil”);
  3. wykonać zadanie Konkursowe: Zrób zdjęcie klinarne korzystając ze wskazówek opublikowanych na koncie @mientablog. Gotowe zdjęcie udostępnij na swoim profilu i oznacz je hastagiem #WyzwanieMientaxNikon („Zadanie Konkursowe”, „Praca Konkursowa”) oraz otagować profile @mientablog, @nikon_pl oraz @akademia_nikona.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać wysyłając wiadomość prywatną do @mientablog na Instagramie z prośbą o usunięcia jego zgłoszenia. Usunięta Praca Konkursowa nie bierze udziału w Konkursie.
 3. Jeden Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę przeznaczoną dla jednego Zwycięzcy.
 4. Organizator upoważnia Koordynatora do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania z Konkursu Prac Konkursowych, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. niezgodności z Regulaminem;
  2. naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
  3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;
  4. gdy Prace Konkursowe zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Pracy Konkursowej treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Organizator oraz gdy uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
  5. naruszenia postanowień regulaminów serwisu społecznościowego Instagram;
  6. gdy są niskiej jakości.
 5. Prace Konkursowe muszą być pracami samodzielnymi Uczestnika (nie mogą stanowić cudzych utworów, jak również opracowania cudzych utworów). Prace konkursowe nie mogą zawierać wizerunku innych osób niż uczestnik.
 6. W Konkursie mogą brać udział jedynie Prace Konkursowe przesłane w czasie trwania konkursu. Dla uniknięcia wątpliwości w Konkursie nie będą brać udziału Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu jak i po jego zakończeniu.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem serwisu społecznościowego Instagram, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz netykietą, do powstrzymania się od szerzenia nienawiści oraz dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności lub dóbr osobistych innych osób, pornografii, zniewagi i pomówienia innych osób.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi lub administratorom serwisu społecznościowego Instagram.
 9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulaminów serwisu społecznościowego Instagram, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 10. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zgłoszone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku późniejszego wykrycia niezgodności Pracy Konkursowej z niniejszym Regulaminem, regulaminami serwisu społecznościowego Instagram, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami społecznymi/obyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika i zgłoszonej przez niego a uprzednio dopuszczonej Pracy Konkursowej.
 11. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 pracy Konkursowej, której twórcy zostanie nagrodzony nagrodą.
 12. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając wiadomości prywatne na Instagramowym profilu @mientablog.

 

 

 • 5 NAGRODY
 1. Nagrodami w Konkursie jest:

Voucher na dowolny kurs lub warsztat w Akademii Nikona o wartości 1000 zł.

 1. Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.
 2. Zwycięzcy Organizator przyzna dodatkowo Nagrodę̨ Pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od Nagród. Wysokość dodatkowej Nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody  pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż̇ końcówka mniejsza niż̇ 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego./ Nagrody podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a/ art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
 4. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.

 

 • 6 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WYDANIE NAGRÓD
 1. Powiadomienie Zwycięzców nastąpi do 13.06.2022 w formie elektronicznej za pomocą relacji na Instagram Stories profilu @mientablog, w której zwycięzca zostanie oznaczony.
 2. Zwycięzca w następstwie otrzymania powiadomienia o wygranej w Konkursie, zobowiązany jest do wysłania w terminie 3 dni, w wiadomości prywatnej, następujących informacji: danych osobowych Uczestnika, czyli imię i nazwisko, adres mailowy w celu przekazania vouchera. Nieprzekazanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i nagrody. Prawo do nagrody wygasa, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 3. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 5. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

 

 • 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku z uczestnictwem w Konkursie będą przetwarzane następujące Państwa dane:
 • identyfikator Uczestnika Konkursu na portalu społecznościowym „Instagram” (nazwa użytkownika, a także pseudonim, imię i nazwisko, jeżeli są podane);
 • data urodzenia – na potrzeby potwierdzenia pełnoletności;
 • w przypadku zwycięzcy Konkursu oraz obsługi reklamacyjnej: (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres zamieszkania/do korespondencji, (iv) adres email oraz (v) numer telefonu;
 • w przypadku zwycięzcy Konkursu, o ile zaistnieje taka podstawa – adres właściwego Urzędu Skarbowego – na potrzeby odprowadzenia podatku dochodowego na co przystępując do Konkursu i publikując pracę konkursową, w momencie jej publikacji, wyrażają Państwo zgodę.
 1. Dane osobowe, będą przetwarzane w celach:
 • udziału w Konkursie – na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wyłonienia oraz ogłoszenia zwycięzcy Konkursu ( (art. 6 ust. 1 lit f RODO));
 • utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • obsługi spraw podatkowych (w razie zaistnienia podstawy), wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • obsługi wysyłki Nagród oraz zgłaszanych reklamacji – na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku konkursów organizowanych na platformie Facebook, Instagram, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 2. Państwa dane będą przetwarzane w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w okresie niezbędnym do przekazania Nagród, rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń/reklamacji, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt wskazany w ust. 2.
 4. Jednocześnie informujemy, że żądanie usunięcia Państwa danych jest jednoznaczne z rezygnacją Państwa udziału w Konkursie; w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych, w zależności od zakresu ograniczenia, zastrzegamy sobie prawo wykluczenia Państwa z udziału w Konkursie.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w którym są przetwarzane, tj. przekazania wygranej w konkursie.
 7. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców Konkursu w celach marketingowych może wiązać się z koniecznością wyrażenia dodatkowych zgód na otrzymywanie treści marketingowych.
 8. Administrator oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu. Administrator w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów Uczestników Konkursu.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
 10. W każdym czasie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody, o ile przetwarzanie danych osobowych miało miejsce na podstawie zgody, poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 • 8 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe własnego autorstwa. Organizator oraz Koordynator ma prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator oraz Koordynator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku z publikacją Pracy Konkursowej w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Koordynatorowi koszty, jakie poniósł Organizator lub Koordynator poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wad Pracy Konkursowej.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Koordynatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem lub wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Prace Konkursowa Zwycięzcy może zostać umieszczona w Internecie lub wykorzystana przez Organizatora, Koordynatora lub inne jednostki współpracujące z Organizatorem lub Koordynatorem z podaniem nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

 

 • 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres Koordynatora z dopiskiem Konkurs„Wygraj voucher na kurs w Akademii Nikona”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na Instagramie @mientablog w bio tj. https://mientablog.com/regulamin-konkursu-wygraj-voucher-na-kurs-w-akademii-nikona
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.12.2021r.